Zoeken

Kaderstelling gemeenteraad Coevorden in stijgende lijn

vrijdag 17 april 2009

De kwaliteit van de kaderstelling door de Coevorder gemeenteraad is overwegend goed en vertoont bovendien een stijgende lijn, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. De raad zou alleen beter moeten kiezen wat ze wil en wanneer. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Coevorden in haar rapport 'Een goede raad. De kaderstellende rol van de Coevorder gemeenteraad'. Zij heeft daarin de kaderstelling door de
gemeenteraad onderzocht.
De rekenkamercommissie ziet kaderstelling als 'alle besluiten van de gemeenteraad over beleid'. De raad stelt bijvoorbeeld kaders, als hij een beleidsnota over de Wmo vaststelt of een motie over het nieuwe gemeentehuis aanneemt. Door kaderstelling bepaalt de raad het speelveld van het college. Elke gemeenteraad in Nederland kent drie taken ('rollen'): de kaderstellende, de controlerende en de volksvertegenwoordigende rol. Goede kaderstelling bevordert de kwaliteit van de beide andere rollen.
Toenemende hoeveelheid en kwaliteit
De hoeveelheid kaderstellende besluiten (raadsvoorstellen, moties en vooral amendementen) neemt toe in de loop van deze raadsperiode (sinds het voorjaar van 2006), van 52 in 2006 tot 78 in 2008. Ook is volgens de rekenkamercommissie de kwaliteit van de besluiten sindsdien gestegen. Dat blijkt uit de drie kwaliteitscriteria: sturing van de eigen agenda op korte en lange termijn, de balans tussen strategische en praktische raadsbesluiten en de mate waarin de raad zijn stukken zo concreet mogelijk opstelt. Alleen op het eerste criterium scoort de raad een onvoldoende, op de twee andere criteria scoort hij goed.
Negatief zelfbeeld raad onterecht
De raad heeft zichzelf geen doelen voor zijn kaderstelling gesteld, toch hebben veel raadsleden het gevoel dat het beter moet. Of dat zo is, is een keuze die de raad zelf moet maken. De feiten geven immers geen negatief beeld. Het probleem ligt dan ook waarschijnlijk in het zelfbeeld van de raadsleden als groep. De raadsleden willen actiever zijn dan ze kunnen zijn. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat de raad geen duidelijkheid voor zichzelf heeft geschapen. De raad heeft zijn verwachtingen en doelstellingen wat betreft kaderstelling namelijk niet geformuleerd. Als je niet weet wat je van jezelf verwacht, weet je ook niet
wanneer je tevreden kunt zijn.
Aanbevelingen
De rekenkamercommissie zegt in vier aanbevelingen aan de gemeenteraad dat die vooral
moet beslissen hoe hij aan kaderstelling wil doen. Daarbij moet hij zelf meer het voortouw nemen en bepalen wanneer hij wat wil. De vier aanbevelingen zijn dan ook:
-ontwikkel doelstellingen voor de eigen kaderstellende rol;
-maak een meerjarenplanning voor de raadsagenda;
-maak bij het begin van de raadsperiode werk van het Raadsprogramma en het
Bestuursprogramma.
-maak voor kaderstelling meer gebruik van de ambtelijke ondersteuning (vooral van de
raadsgriffie).
De Rekenkamercommissie Coevorden
De rekenkamercommissie is in 2006 ingesteld en bestaat uit twee gemeenteraadsleden en drie leden van buiten de gemeenteraad. Zij ondersteunt de gemeenteraad door te onderzoeken of het gemeentelijke bestuur efficiënt, effectief en volgens de regels heeft gehandeld. De rekenkamercommissie is onafhankelijk van het gemeentelijke apparaat, zodat zij vrij is om haar oordeel uit te spreken.
 

meer nieuws
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
31/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
20/02/2011 Onderzoek Byond wordt behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RUG/vakgroep sociologie
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster provincie Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft op conferentie Noorderslag presentatie over (nul)meting MusicXport plus
14/11/2009 Rekenkamer Apeldoorn: planning project is vaak verkeerd
19/10/2009 Rekenkamer Zwolle onderzoekt communicatie burgers
19/10/2009 Rekenkamer kraakt Rotterdamse ICT-projecten
16/10/2009 Geen raadsleden meer in rekenkamercommissie Burgum
15/10/2009 Rekenkamer Enschede: onteigenen voortaan abc'tje
03/06/2009 Rekenkamercommissie Vlissingen: 'Verslavingszorg spreiden'
29/05/2009 Rekenkamer Utrecht: informatie Stationsgebied rammelt
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
22/05/2009 Dordrecht laks bij herstel fundering
19/05/2009 Rekenkamer: kabinet blijft te vaag over halen doelen
27/04/2009 Raad van Asten is niet slagvaardig genoeg
20/04/2009 Rekenkamer duikt in AquariOm in Delfzijl
17/04/2009 Franekeradeel moet beter communiceren volgens rekenkamercommissie
16/04/2009 Rekenkamer: toezicht bij ProRail moet beter
14/04/2009 Rekenkamer Spijkenisse: Uitvoering beleid bedrijventerrein blijft achter
09/04/2009 Montfoort geeft te makkelijk geld uit
08/04/2009 Scherpere regels voor subsidie in Huizen
25/03/2009 Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid
07/03/2009 Landerd treuzelt met behandeling bezwaren
07/03/2009 Te weinig goedkope woningen
07/03/2009 'Dorpswegen vaak veel te druk'
05/03/2009 Mes in aanpak onderhandse aanbestedingen Schagen
05/03/2009 Rekenkamer Den Haag presenteert Checklist Grote Projecten
04/03/2009 Betere afspraken nodig met woningstichting
04/03/2009 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam onderzoekt verzelfstandiging openbaar onderwijs West-binnen-de-Ring
04/03/2009 Armoedebeleid Almere onder de loep
04/03/2009 Rekenkamer Oss wil aanvulling
27/12/2008 De privatisering van sportcomplexen in Helmond is nog niet afgerond
17/12/2008
17/12/2008 Rekenkamer Venlo snoeihard over integratiebeleid
16/12/2008 Merenproject: Wymbrits bijna kopje onder
15/12/2008 Opvang van daklozen onder loep genomen