Zoeken

Ministerie evaleert duizend en een kracht

woensdag 24 december 2008

In drie jaar tijd 50.000 allochtone vrouwen vrijwillig actief, dat is de inzet van het project Duizend en één Kracht. Gemeenten, migranten- en vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales werken intensief samen om dit plan te laten slagen.

Op initiatief van het ministerie van OC&W heeft er dit najaar een tussenevaluatie plaatsgevonden met alle pilotgemeenten afzonderlijk. De basis voor dit overleg waren de ingediende tussenrapportages over de stand van zaken van Duizend en één Kracht in de zes gemeenten. Doel van de bijeenkomsten was om vanuit de ervaringen die tot nu zijn opgedaan, een goede basis te leggen voor het vervolg van het project. Ook de voortzetting van het project na 2009 was een aandachtspunt.

Positieve punten
Veel zaken lopen goed. In Nijmegen bijvoorbeeld zijn op initiatief van de gemeente netwerkbijeenkomsten inburgering. De samenwerking groeit langzaam maar zeker. In Nijmegen is ook het EVC-traject erg succesvol. Net als het project Van taalontmoeting naar participatie. Daar zijn nu al 120 tot 140 taalcoaches in actief. Ook scoort Nijmegen goed op actieve bemiddelingen.

In Rotterdam verloopt de voorlichting richting vrouwen en de werving van vrijwilligersplekken goed. Ook gaat ook de doorstroom naar die plekken soepel. In Rotterdam is samenwerking gestart met CWI om de vrouwen ook naar betaalde arbeid toe te leiden. Het CWI zal daar ook zitting nemen in de stuurgroep van Duizend en één Kracht. Via de gemeente is een link gelegd met de afdeling inburgering. Inburgeraars krijgen nu ook voorlichting over Duizend en één Kracht.

Tussen de partijen in de stuurgroep van Duizend en één Kracht in Utrecht bestaat een goede verhouding. Er is veel vertrouwen onderling. De afstemming is verbeterd en daardoor loopt ook de doorstroom beter. De interne structuur werkt naar tevredenheid en de bekendheid van Duizend en één Kracht in Utrecht groeit. Het bereik wordt ook nog vergroot door een koppeling met inburgering bij de gemeente. Vrijwilligersorganisaties zijn tevreden met hun vrouwen en de matching wordt steeds beter.

De gemeente Amsterdam was in het begin wat terughoudend in hun betrokkenheid bij Duizend en één Kracht. Naarmate het project vordert en de voordelen van de ketenaanpak duidelijk worden, groeit nu de belangstelling van de gemeente. Door de komst van de Participatiewet per 1 januari 2009 brengt de ontschotting tussen de beleidsterreinen inburgering, werk en inkomen en participatie nog meer mogelijkheden voor de aanpak van Duizend en één Kracht.

Knelpunten
In Den Haag financiert de gemeente vele projecten en organisaties die bezig zijn met de activering en participatie van allochtone vrouwen. Duizend en één Kracht wil daarin zoveel mogelijk aansluiten en verbinden. Daarvoor is het belangrijk om overzicht te krijgen van en inzicht te hebben in de focus van de verschillende projecten. Waar zit overlap en waar vullen ze elkaar aan of volgen ze elkaar op in het aanbod? Een goede afstemming en samenwerking is een belangrijk aandachtspunt, zowel binnen het gemeentelijk apparaat als daarbuiten.

Bemiddeling van vrouwen naar vrijwilligerswerk vraagt om een ruime interpretatie. Voor veel vrouwen is meelopen en meedoen een eerste stap naar vrijwillig actief zijn. Een laagdrempelige vorm van meedoen als tussenstap naar zelfstandig vrijwilligerswerk. Actief inzetten hierop hoeft duurzame bemiddeling niet in de weg te staan. Binnen het project is ruimte voor beiden. Vanuit inburgering bijvoorbeeld is in het kader van duale trajecten ook behoefte aan dergelijke vormen van laagdrempelige vrijwillige inzet.

Een andere reden waarom het programma in een aantal gemeenten vertraging oploopt is de lange aanlooptijd. Er gaat veel tijd zitten in het contact met nieuwe samenwerkingspartners en het onderhandelen en afstemmen met bestaande partners. Ook de afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen in de gemeente is ingewikkeld. Duizend en één Kracht is in iedere gemeente ergens anders ondergebracht. In Utrecht is het bijvoorbeeld een project bij de afdeling vrijwilligerswerk, waardoor de lijn met andere beleidsterreinen als inburgering en arbeid niet in beeld is.

Breda investeert veel in de werving. Er worden veel vrouwen bereikt maar het rendement is laag. Na de eerste kennismaken stromen nog weinig vrouwen direct door naar vrijwilligerswerk. Het is ook lastig om passende plekken te vinden voor vrouwen die moeilijk bemiddelbaar zijn. En door het succes en groeiende naamsbekendheid van Duizend en één Kracht worden ook die vrouwen wel steeds meer geworven. Daarnaast willen veel vrouwen uiteindelijk meer dan vrijwilligerswerk. Zij willen doorstromen naar opleiding en werk. Duizend en één Kracht voorziet daar nu nog minimaal in.

Oplossingen
De kern voor de oplossing van bovenstaande knelpunten is het nog meer versterken en verbreden van de ketensamenwerking waarbij de juiste partij op de juiste plaats in de keten actief is. De komst van het participatiebudget, de bonus voor duale trajecten in de inburgering en de NUGgers (Niet Uitkerings Gerechtigden) bonus bieden goede kansen om een stevige basis te leggen voor het vervolg van Duizend en één Kracht.

Participatiebudget
De Tweede Kamer heeft dinsdag 11 november 2008 het Wetsvoorstel Participatiebudget aangenomen. Met ingang van 1 januari 2009 worden de gemeentelijke middelen voor re-integratie (WWB-werkdeel), inburgering en volwasseneneducatie gebundeld in één specifieke uitkering voor gemeenten, het Participatiebudget. Hiermee kunnen gemeenten re-integratievoorzieningen, inburgeringsvoorzieningen, educatie-opleidingen en combinaties van deze voorzieningen financieren voor een brede doelgroep van iedereen van 18 jaar en ouder. Gemeenten krijgen zo meer ruimte om maatwerk en combinatietrajecten te bieden. Dit kan erg relevant zijn voor trajecten binnen Duizend en één Kracht. Kijk hier voor informatie over het participatiebudget.

Participatiebonus
Voor wat betreft de inburgering wil het Rijk gemeenten in staat stellen meer maatwerk te bieden, de kwaliteit te verbeteren en hun regierol te versterken. Dat doet zij door een aantal maatregelen te nemen die naar verwachting voorjaar 2009 in werking treden. Eén daarvan is de invoering van een participatiebonus. De gemeente ontvangt dan 1000 euro per traject als het inburgeringsprogramma duaal is vormgegeven (taal in combinatie met werk, ondernemen, vrijwilligerswerk, (beroeps)opleiding of opvoedingsondersteuning).

NUGgers bonus
Minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben afgesproken om in deze kabinetsperiode 10.000 extra mensen zonder werk en zonder uitkering, zogenoemde Nuggers, aan betaald werk te helpen. Daarbij wordt vooral gedacht aan mensen die moeilijk op eigen kracht aan de slag komen, zoals allochtone vrouwen. Gemeenten worden ervoor beloond als ze mensen zonder werk en uitkering aan een betaalde baan helpen. Deze 10.000 komen bovenop de bestaande afspraak dat gemeenten deze kabinetsperiode 25.000 mensen zonder uitkering en zonder werk aan een baan zouden helpen of zouden activeren. Kijk hier voor meer informatie.

Aan het WERK met Duizend en één Kracht
Op 15 januari 2009 organiseert het ministerie van OC&W samen met Divosa een startbijeenkomst “Aan het WERK met Duizend en één Kracht.” Het doel van de bijeenkomst is om vanuit de keten van inburgering en werk en inkomen en participatie, te zoeken naar concrete (samenwerkings)acties om de arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen te bevorderen. Door de krachten te bundelen, slaan we verschillende vliegen in één klap: allochtone vrouwen komen uit een isolement, gaan deelnemen aan de samenleving en komen wellicht aan het werk. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de afspraak met het Rijk dat 35.000 NUGers gaan participeren. De bijeenkomst is bedoeld voor de managers van de dienst Sociale zaken en die van de dienst waar Duizend en één Kracht onder valt in de 25 deelnemende gemeenten. Ook de vertegenwoordigers van de diverse betrokken ministeries zijn uitgenodigd
 

meer nieuws
31/01/2014 Raad Groningen mist zicht op samenwerkingsverbanden
08/07/2013 Byond voert rekenkameronderzoek naar verbonden partijen uit
01/12/2011 Ex ante toets regionaal economisch beleid Overijssel
15/09/2011 Onderzoek besluitvorming grote projecten rekenkamercommissie Haren
15/07/2011 Onderzoek dorpsvisies rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
02/07/2011 Onderzoek nakomen toezeggingen rekenkamer Dronten
15/05/2011 Byond werkt mee aan onderzoek Novatec/Barsema
10/05/2011 Workshop rekenkamer 2.0
20/02/2011 Onderzoek Byond behandeld op ALV NVRR
15/12/2010 Masterclass Management van Beleidsonderzoek
02/09/2010 Presentatie eerste resultaten onderzoek functioneren rekenkamer(commissie)s
14/07/2010 Inventarisatie toepassingsmogelijkheden vakgroep sociologie/RUG
25/05/2010 Inventarisatie sensorcluster Drenthe
25/03/2010 Onderzoek NVRR naar functioneren rekenkamer(commissie)s
15/02/2010 Eerste BrainTrain-projecten gestart
05/01/2010 Byond geeft presentatie op conferentie Noorderslag over (nul)meting MusicXport plus
16/11/2009 Beleidsonderzoek in drie stappen
11/11/2009 CPB buigt zich nog eens over besparing zorg
10/11/2009 Groningse gemeentes te passief bij aanpak huiselijk geweld
10/11/2009 Groningse gemeentes zijn te Groningse gemeenten te passief bij aanpak huiselijk geweld
19/10/2009 Grote projecten plaatsen lokale bestuurders vaak voor
16/10/2009 Vuelta levert Drenthe miljoenen op
27/05/2009 Culturele ambitie Noordenveld 'toevallig' geslaagd
12/05/2009 Onderzoek naar toekomstige bedrijvenlocaties in de gemeente Coevorden
17/04/2009 Onderzoekscommissie heeft kritiek op optreden brandweer in De Punt
03/04/2009 Provincie evalueert armoedebeleid
25/03/2009 Veiligheidsonderzoek De Wolden
05/03/2009 Onderzoek bevordering toerisme
04/03/2009 'Buurt voor buurtonderzoek' gemeente Zwolle
04/03/2009 Onderzoek in het kader van wijkgericht werken
24/12/2008 Inwoners tevreden over trouwen in Emmen
17/12/2008 Onderzoek: Centrum voor Jeugd en Gezin nog niet eerste vraagbaak
15/12/2008 Emmenaren tevreden over dienstverlening Gemeente Emmen